Gebruiksvoorwaarden – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef

 

Vanaf 1 januari 2024 zijn wij niet meer bereikbaar via de fax. Wilt u als zorgverlener een recept versturen of medische correspondentie versturen doet u dit dan via Zorgmail. Wilt u ons e-mail adres neem dan telefonisch contact op via 0227 - 591334 optie 5

 

 

Telefoonnummer praktijk huisarts: 0227-591334 spoed optie 1

Telefoonnummer apotheek: 0227-595545 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.00 uur)

 

Vrijdag 17 november is de apotheek i.v.m. de griepvaccinatiecampagne vanaf 15.30 uur gesloten voor  het afhalen van medicijnen.

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

De praktijk bestaat uit een vaste huisarts en een waarnemend huisarts. Verder zijn er drie  apothekersassistentes en drie doktersassistentes werkzaam. Daarnaast hebben wij nog twee praktijkondersteuners deze zijn er voor de controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psychosociale problemen.

Op deze website vindt u onder diverse submenu's meer informatie over het functioneren van de praktijk.

Een complete medische encyclopedie, symptomenchecker, informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, en een reiswijzer vindt u op onze website onder Gezondheidsinformatie. Blader gerust eens door de inhoud.

Weekenden, avonden en feestdagen

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Menu, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

Patiënten portaal

Als u bent ingeschreven in de praktijk kunt u ook gebruik maken van de digitale patiëntomgeving. Via dit "portaal" heeft u inzage in uw dossier, kunt u herhaal medicatie aanvragen, digitaal afspraken inplannen, video consulten inplannen en uitslagen inzien. Voor meer informatie hierover zie "Regel met gemak uw zorg online" verder op deze pagina. Of klik hier om direct naar het portaal te gaan en een account aan te maken.

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan.
5.3
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.