Privacyreglement Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan – Hippolytushoef

Welkom bij Huisartsenpraktijk Parklaan

In de praktijk zijn 2 huisartsen werkzaam:
D.C. van der Wardt, apotheekhoudend huisarts
W.G.W. van Ginkel, huisarts.

Verder zijn er acht assistentes werkzaam, drie als apothekersassistente, drie zijn doktersassistente en twee zijn praktijkondersteuner, voor controle van suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en psycho-sociale problemen.

Op deze website vindt u onder het kopje praktijkinformatie via een submenu meer informatie over het reilen en zeilen van de praktijk.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Daarom wordt u tijdens de avond, nacht, weekend en op officiële feestdagen bij spoedeisende medische problemen doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland in Den Helder, telefoonnummer: 0223 670 470Meer hierover vindt u onder de knop Praktijkinformatie, keuze: Avond, nacht- en weekenddiensten. Voor het ophalen van via de huisartsenpost verstrekte recepten voor medicatie kunt u terecht bij de ziekenhuisapotheek in Den Helder.

20 mei 2021: Helaas is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om u als nieuwe patiënt bij onze praktijk in te schrijven.

Een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vindt u op onze website. Blader gerust eens door de inhoud.

 

Privacyreglement Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
In onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Verwerkersverantwoordelijke genoemd. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit

kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef hebben zich verplicht om

vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
 • aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Parklaan te Hippolytushoef.Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).